‹ وضعیت قبلی [2]

3 › بایگانی ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : بایگانی طرح اصلاح آیین نامه داخلی در خصوص نحوه اولویت بندی موافقان یا مخالفان جهت اظهارنظر در صحن علنی
تاریخ : 1393/03/26

نسخه چاپی

عنوان : بایگانی طرح اصلاح آیین نامه داخلی در خصوص نحوه اولویت بندی موافقان یا مخالفان جهت اظهارنظر در صحن علنی

چاپی : 306.pdf 306.pdf تاریخ سند : 1393/03/26