1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح الحاق انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه و الحاق آن به وزارت کشور
تاریخ : 1396/01/20

نسخه چاپی

عنوان : طرح الحاق انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه و الحاق آن به وزارت کشور

چاپی : I-258.pdf I-258.pdf دست‌نویس : ID-258.pdf ID-258.pdf تاریخ سند : 1396/02/03 شماره چاپ : 472