[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش شور اول (با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح نسخ برخی از قوانین و مصوبات مجلس از تاریخ 1329/01/01 تا 1336/07/30
تاریخ : 1396/02/20

نسخه چاپی

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح نسخ برخی از قوانین و مصوبات مجلس از تاریخ 1329/01/01 تا 1336/07/30

چاپی : C1-41.pdf C1-41.pdf تاریخ سند : 1396/03/01 شماره چاپ : 503

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 48