[4] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [2]

3 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الغاء برخی قوانین از تاریخ 1329/1/1 تا 1336/7/30»
تاریخ : 1396/03/08
دوره : دهم
شماره ثبت : 41

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الغاء برخی قوانین از تاریخ 1329/1/1 تا 1336/7/30»

چاپی : 15394.pdf 15394.pdf تاریخ سند : 1396/03/08 شماره چاپ : 503