1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح تأمین امنیت برگزاری مراسم
تاریخ : 1396/03/07

نسخه چاپی

عنوان : طرح تأمین امنیت برگزاری مراسم

چاپی : I-270.pdf I-270.pdf دست‌نویس : ID-270.pdf ID-270.pdf تاریخ سند : 1396/03/21 شماره چاپ : 517