[5] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [3]

4 › مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح نسخ برخی از قوانین و مصوبات مجلس از تاریخ 1329/01/01 تا 1336/07/30
تاریخ : 1396/03/24

نسخه چاپی

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح اعلام نسخ برخی از قوانین و مصوبات مجلس از تاریخ 1310/01/01 تا 1328/12/29

چاپی : SHM-41.pdf SHM-41.pdf تاریخ سند : 1396/03/24 شماره چاپ : 22291