‹ وضعیت قبلی [4]

5 › نظر شورای نگهبان (تایید) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : نظر شورای نگهبان درباره طرح نسخ برخی از قوانین و مصوبات مجلس از تاریخ 1329/01/01 تا 1336/07/30
تاریخ : 1396/04/03

نسخه چاپی

عنوان : نظر شورای نگهبان درباره طرح نسخ برخی از قوانین و مصوبات مجلس از تاریخ 1329/01/01 تا 1336/07/30

چاپی : SHM-41.pdf SHM-41.pdf تاریخ سند : 1396/04/03 شماره چاپ : 1602