[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح الحاق یک ماده به قانون تقسیمات کشوری
تاریخ : 1396/04/27

نسخه چاپی

عنوان : طرح الحاق یک ماده به قانون تقسیمات کشوری

چاپی : I-296.pdf I-296.pdf دست‌نویس : ID-296.pdf ID-296.pdf تاریخ سند : 1396/05/10 شماره چاپ : 585