1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح ماده واحده ضمانت اجرائی عدم انجام وظایف مسؤولان اتاقها
تاریخ : 1396/04/27

نسخه چاپی

عنوان : طرح ماده واحده ضمانت اجرائی عدم انجام وظایف مسؤولان اتاقها

چاپی : I-295.pdf I-295.pdf دست‌نویس : ID-295.pdf ID-295.pdf تاریخ سند : 1396/05/16 شماره چاپ : 584