‹ وضعیت قبلی [3]

4 › مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : ارسال به شورای نگهبان درباره طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه
تاریخ : 1396/05/24

نسخه چاپی

عنوان : ارسال به شورای نگهبان درباره طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه

چاپی : C1-289-E2.pdf C1-289-E2.pdf تاریخ سند : 1396/05/24 شماره چاپ : 42214