[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح سازمان برنامه و بودجه به وزارت برنامه و بودجه تبدیل می شود»
تاریخ : 1396/06/07
دوره : دهم
شماره ثبت : 297

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح سازمان برنامه و بودجه به وزارت برنامه و بودجه تبدیل می شود»

چاپی : 15522.pdf 15522.pdf تاریخ سند : 1396/06/07 شماره چاپ : 586