[4] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [2]

3 › گزارش شور اول (درکمیسیون رد شد) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح سازمان برنامه و بودجه به وزارت برنامه و بودجه تبدیل می شود
تاریخ : 1396/07/11

نسخه چاپی

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح سازمان برنامه و بودجه به وزارت برنامه و بودجه تبدیل می شود

چاپی : RAD-297.pdf RAD-297.pdf تاریخ سند : 1396/07/17 شماره چاپ : 658

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 586