‹ وضعیت قبلی [2]

3 › بایگانی ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح الحاق یک ماده به قانون تقسیمات کشوری
تاریخ : 1396/08/22

نسخه چاپی

عنوان : طرح الحاق یک ماده به قانون تقسیمات کشوری

چاپی : 296.pdf 296.pdf تاریخ سند : 1396/08/22 شماره چاپ : 655