[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : لایحه بودجه سال 1397 کل کشور
تاریخ : 1396/09/19

نسخه چاپی

عنوان : بودجه سال 1397 کل کشور

چاپی : I-348.pdf I-348.pdf دست‌نویس : ID-348.pdf ID-348.pdf تاریخ سند : 1396/09/21 شماره چاپ : 760