[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 1. نکات مهم و محورهای تصمیم گیری (ویرایش اول)
تاریخ : 1396/09/27
دوره : دهم
شماره ثبت : 348

نسخه چاپی

عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 1. نکات مهم و محورهای تصمیم گیری (ویرایش اول)

چاپی : 15626.pdf 15626.pdf تاریخ سند : 1396/09/27 شماره چاپ : 760