[4] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [2]

3 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 2. بودجه به زبان ساده
تاریخ : 1396/10/02
دوره : دهم
شماره ثبت : 348

نسخه چاپی

عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 2. بودجه به زبان ساده

چاپی : 15628.pdf 15628.pdf تاریخ سند : 1396/10/02 شماره چاپ : 760