[7] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [5]

6 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 7. نگاهی اجمالی به فناوری اطلاعات و ارتباطات
تاریخ : 1396/10/04
دوره : دهم
شماره ثبت : 348

نسخه چاپی

عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 7. نگاهی اجمالی به فناوری اطلاعات و ارتباطات

چاپی : 15636.pdf 15636.pdf تاریخ سند : 1396/10/04 شماره چاپ : 760