[13] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [11]

12 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 13. بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات
تاریخ : 1396/10/06
دوره : دهم
شماره ثبت : 348

نسخه چاپی

عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 13. بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات

چاپی : 15635.pdf 15635.pdf تاریخ سند : 1396/10/06 شماره چاپ : 760