[11] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [9]

10 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 21. حوزه رسانه و ارتباط جمعی
تاریخ : 1396/10/05
دوره : دهم
شماره ثبت : 348

نسخه چاپی

عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 21. حوزه رسانه و ارتباط جمعی

چاپی : 15649.pdf 15649.pdf تاریخ سند : 1396/10/05 شماره چاپ : 760