[12] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [10]

11 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور، 17. تحلیلی بر اعتبارات جبران خدمت کارکنان و رفاه اجتماعی
تاریخ : 1396/10/05
دوره : دهم
شماره ثبت : 348

نسخه چاپی

عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور، 17. تحلیلی بر اعتبارات جبران خدمت کارکنان و رفاه اجتماعی

چاپی : 15646.pdf 15646.pdf تاریخ سند : 1396/10/05 شماره چاپ : 760