[14] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [12]

13 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 25. حوزه آموزش های فنی و حرفه ای و مهارتی
تاریخ : 1396/10/06
دوره : دهم
شماره ثبت : 348

نسخه چاپی

عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 25. حوزه آموزش های فنی و حرفه ای و مهارتی

چاپی : 15655.pdf 15655.pdf تاریخ سند : 1396/10/06 شماره چاپ : 760