[15] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [13]

14 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 22. بودجه قوه قضائیه در سال 1397 با نگاه به تکالیف آن قوه در برنامه ششم توسعه
تاریخ : 1396/10/06
دوره : دهم
شماره ثبت : 348

نسخه چاپی

عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 22. بودجه قوه قضائیه در سال 1397 با نگاه به تکالیف آن قوه در برنامه ششم توسعه

چاپی : 15650.pdf 15650.pdf تاریخ سند : 1396/10/06 شماره چاپ : 760