[17] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [15]

16 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 23. حوزه زنان و خانواده
تاریخ : 1396/10/06
دوره : دهم
شماره ثبت : 348

نسخه چاپی

عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 23. حوزه زنان و خانواده

چاپی : 15645.pdf 15645.pdf تاریخ سند : 1396/10/06 شماره چاپ : 760