[21] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [19]

20 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 5. بخش مدیریت و توسعه روستایی و عشایری
تاریخ : 1396/10/07
دوره : دهم
شماره ثبت : 348

نسخه چاپی

عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 5. بخش مدیریت و توسعه روستایی و عشایری

چاپی : 15633-1.pdf 15633-1.pdf تاریخ سند : 1396/10/07 شماره چاپ : 760