[24] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [22]

23 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 32.بررسی برخی ابعاد بند «ب» تبصره «7» ماده واحده لایحه بودجه سال 1397 در خصوص استرداد حقوق ورودی »
تاریخ : 1396/10/07
دوره : دهم
شماره ثبت : 348

نسخه چاپی

عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 32.بررسی برخی ابعاد بند «ب» تبصره «7» ماده واحده لایحه بودجه سال 1397 در خصوص استرداد حقوق ورودی »

چاپی : 15660.pdf 15660.pdf تاریخ سند : 1396/10/07 شماره چاپ : 760