[25] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [23]

24 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 30. بند «د» تبصره «6» ماده واحده درخصوص ثبت تخفیفات گمرکی دستگاه های اجرایی به صورت جمعی – خرجی»
تاریخ : 1396/10/07
دوره : دهم
شماره ثبت : 348

نسخه چاپی

عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 30. بند «د» تبصره «6» ماده واحده درخصوص ثبت تخفیفات گمرکی دستگاه های اجرایی به صورت جمعی – خرجی»

چاپی : 15659.pdf 15659.pdf تاریخ سند : 1396/10/07 شماره چاپ : 760