[38] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [36]

37 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 37. طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
تاریخ : 1396/10/10
دوره : دهم
شماره ثبت : 348

نسخه چاپی

عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 37. طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

چاپی : 15667.pdf 15667.pdf تاریخ سند : 1396/10/10 شماره چاپ : 760