[29] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [27]

28 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 35. تحلیلی بر مصارف بودجه (ویرایش اول)
تاریخ : 1396/10/09
دوره : دهم
شماره ثبت : 348

نسخه چاپی

عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 35. تحلیلی بر مصارف بودجه (ویرایش اول)

چاپی : 15665.pdf 15665.pdf تاریخ سند : 1396/10/09 شماره چاپ : 760