[35] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [33]

34 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور. 5. بخش مدیریت و توسعه روستایی و عشایری
تاریخ : 1396/10/09
دوره : دهم
شماره ثبت : 348

نسخه چاپی

عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور. 5. بخش مدیریت و توسعه روستایی و عشایری

چاپی : 15633.pdf 15633.pdf تاریخ سند : 1396/10/09 شماره چاپ : 760