[41] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [39]

40 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 28. پیشنهادات اصلاحی و الحاقی به لایحه بودجه 1397 در بخش برق
تاریخ : 1396/10/10
دوره : دهم
شماره ثبت : 348

نسخه چاپی

عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 28. پیشنهادات اصلاحی و الحاقی به لایحه بودجه 1397 در بخش برق

چاپی : 15663.pdf 15663.pdf تاریخ سند : 1396/10/10 شماره چاپ : 760