[42] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [40]

41 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 39. تحلیلی بر اعتبارات امور رفاه اجتماعی (فصل بیمه های اجتماعی و حمایتی)
تاریخ : 1396/10/10
دوره : دهم
شماره ثبت : 348

نسخه چاپی

عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 39. تحلیلی بر اعتبارات امور رفاه اجتماعی (فصل بیمه های اجتماعی و حمایتی)

چاپی : 15670.pdf 15670.pdf تاریخ سند : 1396/10/10 شماره چاپ : 760