[44] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [42]

43 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 38. بودجه اعتبارات دستگاه های حمایتی و امدادی
تاریخ : 1396/10/10
دوره : دهم
شماره ثبت : 348

نسخه چاپی

عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 38. بودجه اعتبارات دستگاه های حمایتی و امدادی

چاپی : 15669.pdf 15669.pdf تاریخ سند : 1396/10/10 شماره چاپ : 760