[45] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [43]

44 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 24. حوزه تربیت بدنی، ورزش و جوانان
تاریخ : 1396/10/10
دوره : دهم
شماره ثبت : 348

نسخه چاپی

عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 24. حوزه تربیت بدنی، ورزش و جوانان

چاپی : 15657.pdf 15657.pdf تاریخ سند : 1396/10/10 شماره چاپ : 760