[56] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [54]

55 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 51. تبصره (13) «درآمدهای اختصاصی قانون جامع حدنگار»
تاریخ : 1396/10/12
دوره : دهم
شماره ثبت : 348

نسخه چاپی

عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 51. تبصره (13) «درآمدهای اختصاصی قانون جامع حدنگار»

چاپی : 15683.pdf 15683.pdf تاریخ سند : 1396/10/12 شماره چاپ : 760