[49] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [47]

48 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 53. شرکت های دولتی (ویرایش اول)
تاریخ : 1396/10/11
دوره : دهم
شماره ثبت : 348

نسخه چاپی

عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 53. شرکت های دولتی (ویرایش اول)

تاریخ سند : 1396/10/11 شماره چاپ : 760