[52] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [50]

51 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 40. بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
تاریخ : 1396/10/11
دوره : دهم
شماره ثبت : 348

نسخه چاپی

عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 40. بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

چاپی : 15673.pdf 15673.pdf تاریخ سند : 1396/10/11 شماره چاپ : 760