[53] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [51]

52 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 26. بودجه پیشنهادی از منظر حقوقی
تاریخ : 1396/10/11
دوره : دهم
شماره ثبت : 348

نسخه چاپی

عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 26. بودجه پیشنهادی از منظر حقوقی

چاپی : 15674.pdf 15674.pdf تاریخ سند : 1396/10/11 شماره چاپ : 760