[57] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [55]

56 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 55. تعرفه های خدمات قضائی (تعیین میزان جزای نقدی) موضوع جدول شماره (16) ردیف (30)
تاریخ : 1396/10/12
دوره : دهم
شماره ثبت : 348

نسخه چاپی

عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 55. تعرفه های خدمات قضائی (تعیین میزان جزای نقدی) موضوع جدول شماره (16) ردیف (30)

چاپی : 15686.pdf 15686.pdf تاریخ سند : 1396/10/12 شماره چاپ : 760