[58] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [56]

57 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 54. جزء (2) بند (الف) تبصره (11): «معافیت دولت از هزینه دادرسی»
تاریخ : 1396/10/12
دوره : دهم
شماره ثبت : 348

نسخه چاپی

عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 54. جزء (2) بند (الف) تبصره (11): «معافیت دولت از هزینه دادرسی»

چاپی : 15685.pdf 15685.pdf تاریخ سند : 1396/10/12 شماره چاپ : 760