[59] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [57]

58 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 52. بند «ز» تبصره (11): «معافیت مالیاتی افزایش سرمایه شرکت ها از طریق تجدید ارزیابی»
تاریخ : 1396/10/12
دوره : دهم
شماره ثبت : 348

نسخه چاپی

عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 52. بند «ز» تبصره (11): «معافیت مالیاتی افزایش سرمایه شرکت ها از طریق تجدید ارزیابی»

چاپی : 15684.pdf 15684.pdf تاریخ سند : 1396/10/12 شماره چاپ : 760