[55] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [53]

54 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 41. نهادهای دینی و تبلیغی
تاریخ : 1396/10/11
دوره : دهم
شماره ثبت : 348

نسخه چاپی

عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 41. نهادهای دینی و تبلیغی

چاپی : 15672.pdf 15672.pdf تاریخ سند : 1396/10/11 شماره چاپ : 760