[66] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [64]

65 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 48. وزارت امور خارجه
تاریخ : 1396/10/13
دوره : دهم
شماره ثبت : 348

نسخه چاپی

عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 48. وزارت امور خارجه

چاپی : 15691.pdf 15691.pdf تاریخ سند : 1396/10/13 شماره چاپ : 760