[70] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [68]

69 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 58. درآمدها و اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
تاریخ : 1396/10/17
دوره : دهم
شماره ثبت : 348

نسخه چاپی

عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 58. درآمدها و اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

چاپی : 15694.pdf 15694.pdf تاریخ سند : 1396/10/17 شماره چاپ : 760