[73] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [71]

72 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 64. ابعاد کلان بودجه و چشم انداز اقتصاد ایران در سال 1397
تاریخ : 1396/10/18
دوره : دهم
شماره ثبت : 348

نسخه چاپی

عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 64. ابعاد کلان بودجه و چشم انداز اقتصاد ایران در سال 1397

چاپی : 15703.pdf 15703.pdf تاریخ سند : 1396/10/18 شماره چاپ : 760