[74] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [72]

73 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 65. وضعیت بدهی دولت و انتشار اوراق مالی نام دفاتر: مطالعات اقتصاد بخش عمومی، مطالعات اقتصادی
تاریخ : 1396/10/18
دوره : دهم
شماره ثبت : 348

نسخه چاپی

عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 65. وضعیت بدهی دولت و انتشار اوراق مالی نام دفاتر: مطالعات اقتصاد بخش عمومی، مطالعات اقتصادی

چاپی : 15704.pdf 15704.pdf تاریخ سند : 1396/10/18 شماره چاپ : 760