[67] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [65]

66 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 59. اظهارنظر درباره تبصره های لایحه (ویرایش اول)
تاریخ : 1396/10/15
دوره : دهم
شماره ثبت : 348

نسخه چاپی

عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 59. اظهارنظر درباره تبصره های لایحه (ویرایش اول)

چاپی : 15693.pdf 15693.pdf تاریخ سند : 1396/10/15 شماره چاپ : 760