[80] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [78]

79 › گزارش شور اول (در کمیسیون تصویب شد) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال 1397 کل کشور
تاریخ : 1396/10/28

نسخه چاپی

عنوان : گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال 1397 کل کشور

چاپی : C1-348-J1.pdf C1-348-J1.pdf تاریخ سند : 1396/10/28 شماره چاپ : 800

پیوست ها

1396/11/25-اصلاحیه4-جایگزین1 پیوست : C1-348-E4-J1.pdf C1-348-E4-J1.pdf
1396/11/2-اصلاحیه 3-جایگزین1 پیوست : C1-348-E3-J1.pdf C1-348-E3-J1.pdf
1396/11/24-اصلایحه2 جایگزین 1 پیوست : C1-348-E2-J1.pdf C1-348-E2-J1.pdf
1396/11/9-اصلاحیه1 پیوست : C1-348-E1.pdf C1-348-E1.pdf

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 760