[78] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [76]

77 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 71. هدفمند کردن یارانه ها (تبصره های «14» و «18» لایحه)
تاریخ : 1396/10/27
دوره : دهم
شماره ثبت : 348

نسخه چاپی

عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 71. هدفمند کردن یارانه ها (تبصره های «14» و «18» لایحه)

چاپی : 15725-1.pdf 15725-1.pdf تاریخ سند : 1396/10/27 شماره چاپ : 760