[79] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [77]

78 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 71. هدفمند کردن یارانه ها (تبصره های 14 و 18 لایحه)
تاریخ : 1396/10/27
دوره : دهم
شماره ثبت : 348

نسخه چاپی

عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 71. هدفمند کردن یارانه ها (تبصره های 14 و 18 لایحه)

چاپی : 15725.pdf 15725.pdf تاریخ سند : 1396/10/27 شماره چاپ : 760