[77] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [75]

76 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 68. رابطه لایحه با برنامه ششم توسعه
تاریخ : 1396/10/26
دوره : دهم
شماره ثبت : 348

نسخه چاپی

عنوان : بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 68. رابطه لایحه با برنامه ششم توسعه

چاپی : 15723.pdf 15723.pdf تاریخ سند : 1396/10/26 شماره چاپ : 760